Premium Wi-Fi

(Không giới hạn mỗi ngày hay mỗi tháng, không giới hạn tốc độ)

Mạng
Softbank 4G LTE
Dung lượng dữ liệu
Không giới hạn
Tốc độ tối đa
187Mbps(Tải về)
Số giờ sử dụng pin
10 tiếng sử dụng liên tụcPin di động được cung cấp miễn phí!
Khu vực
Phủ sóng 100% dân số toàn quốc
Thiết bị
Kết nối cùng lúc lên đến 10 thiết bị

Bảng giá

1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày
2,380$21€192,980$27€243,580$32€294,180$38€344,780$43€385,380$49€435,980$54€486,310$57€516,640$60€546,970$63€56
11 ngày12 ngày13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày19 ngày20 ngày
7,300$66€597,630$69€627,960$72€648,290$75€678,620$78€708,950$81€729,280$84€759,610$87€789,940$90€8010,270$93€83
21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
10,600$96€8610,930$99€8811,260$102€9111,590$105€9411,920$108€9712,250$111€9912,580$114€10212,910$117€10513,240$120€10713,570$123€110
1 ngày2 ngày3 ngày4 ngày5 ngày6 ngày
2,380$21€192,980$27€243,580$32€294,180$38€344,780$43€385,380$49€43
7 ngày8 ngày9 ngày10 ngày11 ngày12 ngày
5,980$54€486,310$57€516,640$60€546,970$63€567,300$66€597,630$69€62
13 ngày14 ngày15 ngày16 ngày17 ngày18 ngày
7,960$72€648,290$75€678,620$78€708,950$81€729,280$84€759,610$87€78
19 ngày20 ngày21 ngày22 ngày23 ngày24 ngày
9,940$90€8010,270$93€8310,600$96€8610,930$99€8811,260$102€9111,590$105€94
25 ngày26 ngày27 ngày28 ngày29 ngày30 ngày
11,920$108€9712,250$111€9912,580$114€10212,910$117€10513,240$120€10713,570$123€110

Customer's Reviews

Giao hàng nhanh, dùng thả phanh