ให้เช่า pocket wifi<br>จำหน่ายซิมการ์ดในญี่ปุ่น
ให้เช่า pocket wifi
จำหน่ายซิมการ์ดในญี่ปุ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

These terms apply to all customers renting our products have to agree with the terms and prove that the content of terms is accurate.

 1. ผลิตภัณฑ์ให้เช่าหมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงอุปกรณ์ wifi มือถือ ซิมการ์ดแบบเติมเงิน ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพา ถุงใส่ของ
 2. ลูกค้าทุกคนได้รับสิทธิ์เฉพาะสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์เช่าโดยส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถขายหรือให้เช่าแก่บุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ให้เช่าทั้งหมดต้องใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ทางกฎหมายและที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 3. สัญญานี้จะมีการตั้งชื่อเมื่อ Japan-Wireless.com (ดำเนินการโดย Inbound Platform Corp.) ได้รับใบสมัครจากลูกค้า
 4. วันที่เช่าหมายถึงวันที่เริ่มสัญญาซึ่งเป็นวันที่ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ
 5. การถ่ายโอนผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งมอบให้กับลูกค้าเช่าในสภาพที่ชอบด้วยกฎหมาย
 6. ลูกค้าทุกคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตามกฎหมายใดๆ ที่มีการดำเนินการเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาหรือความสูญหายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ อันเกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามสัญญา
 7. การถ่ายโอนผลิตภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งมอบให้กับลูกค้าเช่าในสภาพที่ชอบด้วยกฎหมาย

อุปกรณ์ Wifi มือถือ

 1. ค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญานี้
 2. ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลจะรวมอยู่ในค่าเช่า และหากอยู่ภายในระยะเวลาการเช่าก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล
 3. เราไม่สามารถรับประกันพื้นที่บริการ ความเร็ว หรือสภาพปริมาณการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะที่ไหนและเมื่อไร และโปรดทราบว่าความเร็วที่แสดงในข้อมูลผลิตภัณฑ์คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 4. เราไม่สามารถคืนเงินด้วยเหตุผล เช่น ความครอบคลุมพื้นที่บริการ ความเร็ว หรือสภาพปริมาณการใช้ข้อมูล ยกเว้นการรบกวนเครือข่ายของผู้ให้บริการการสื่อสาร
 5. The extension fee is 500 JPY/day.

เน็ตซิมแบบเติมเงิน

 1. แม้ในกรณีที่โทรศัพท์ของคุณไม่รับซิม เราก็ไม่สามารถยอมรับการยกเลิกได้

การยกเลิก

 1. การยกเลิกสัญญาต้องทำก่อน 7.00 น. JST สามวันทำการก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า ในกรณีเช่นนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า อย่างไรก็ตาม การยกเลิกหลังจากเวลาที่กำหนดจะมีการเรียกเก็บเงิน 1,000 เยนสำหรับค่าจัดส่ง

ค่าชดเชย

 1. ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายภายในระยะเวลาของสัญญา ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าชดเชยต่อไปนี้โดย Japan Wireless เราเตอร์ Wifi มือถือ (Wi-Fi พรีเมียม/Wi-Fi สำหรับธุรกิจ):
  ■ตัวเครื่อง (รวมซิมการ์ด) 40,000
  ■เยน ฝาหลังของเราเตอร์ 2,000
  ■เยน แบตเตอรี่ในตัว 4,000
  ■เยน แบตเตอรี่มือถือ 2,000
  ■เยน อะแดปเตอร์ AC (ปลั๊กอิน): 1,000
  ■เยน สาย USB 1,000
  ■เยน ถุงพลาสติกมีซิป 1,000 เยน
 2. ลูกค้าทุกคนต้องรายงานความสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์เช่าแก่ Japan Wireless และทำตามคำแนะนำในกระบวนการที่จำเป็นหลังจากนั้น
 3. Japan Wireless จะยกเลิกสัญญานี้โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการยืนยันว่ามีการไม่ทำตามสัญญา เช่น อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับคืนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าและ/หรือข้อมูลเท็จในสัญญา หลังจากยกเลิกแล้ว Japan Wireless อาจติดต่อลูกค้าเพื่อรับอุปกรณ์เช่า และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การส่งคืน

 1. ลูกค้าทุกคนจะต้องส่งคืนอุปกรณ์เช่าตามคำแนะนำบนหน้าเว็บของ Japan Wireless (ภายในเที่ยงของวันถัดไปของวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า) ลูกค้าจำต้องส่งคืนอุปกรณ์ทันทีตามที่ร้องขอโดย Japan Wireless หากไม่ส่งคืนอย่างถูกต้อง ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงิน 1,500 เยน/วันจนถึงสองเดือนหลังจากวันที่ส่งคืน หากความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เมื่อส่งคืนอย่างไม่เหมาะสม ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าซ่อม/ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์
 2. การชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเช่าจะต้องชำระตามวันที่ระบุโดย Japan Wireless มิฉะนั้น Japan Wireless จะคิดเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมดั้งเดิมเพื่อเป็นค่าชดเชยสำหรับการดำเนินการล่าช้า หากลูกค้าไม่ชำระเงิน Japan Wireless จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวกลับคืนมา ค่าใช้จ่ายของการดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมกับลูกค้า
 3. สัญญานี้มีผลบังคับใช้กับระบบกฎหมายของญี่ปุ่น
 4. Japan Wireless จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ เช่น สงคราม การก่อการร้าย จลาจล การนัดหยุดงาน การยกเลิกการผลิต ไฟไหม้ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ปัญหาด้านพลังงาน

Others

 1. Japan Wireless may immediately terminate this contract if it finds applicable any of the following reasons:
  ・Customers fail or seem likely to fail to pay any debt.
  ・Customers use the Service unlawfully or in any form that offends public order and morals.
  ・Customers use the Service in any form under which such use may impair use by any other persons who directly or indirectly use the Service provided by Japan Wireless.
  ・Customers breach any obligations as prescribed in the Terms and Conditions.
  ・Customers file a petition for bankruptcy, corporate reorganization, liquidation or civil rehabilitation.
  ・Customers are found to belong to an organized crime group, are members of such a group or any other equivalent antisocial force, or have connections with any of these groups.
  ・Japan Wireless otherwise determines that there is any unavoidable reason for Japan Wireless to terminate the Agreement.
 2. When Japan Wireless terminates the use of the Service according to the previous paragraph, Japan Wireless will provide Customers with a prior notice of reasons for and the date of termination of the Service, using any of the methods. However, if Japan Wireless determines it to be an emergency or otherwise unavoidable, Japan Wireless may not provide Customers with any notice.
 3. In the event that the Service is terminated according to the previous paragraphs 1 and 2, Customers will be held accountable for any losses or liabilities incurred by Japan Wireless.

ข้อมูลไม่ จำกัด จัดส่งที่รวดเร็ว